Rust là ngôn ngữ lập trình hệ thống có tốc độ thực thi cực kỳ nhanh, ngăn chặn các lỗi segfaults, và đảm bảo thread safety.
Các công ty đang dùng Rust.

Cài đặt Rust 1.31.0
December 6, 2018

Các tính năng

fn main() { let greetings = ["Hello", "Hola", "Bonjour", "Ciao", "こんにちは", "안녕하세요", "Cześć", "Olá", "Здравствуйте", "Chào bạn", "您好", "Hallo", "Hej", "Ahoj", "سلام","สวัสดี"]; for (num, greeting) in greetings.iter().enumerate() { print!("{} : ", greeting); match num { 0 => println!("This code is editable and runnable!"), 1 => println!("¡Este código es editable y ejecutable!"), 2 => println!("Ce code est modifiable et exécutable !"), 3 => println!("Questo codice è modificabile ed eseguibile!"), 4 => println!("このコードは編集して実行出来ます!"), 5 => println!("여기에서 코드를 수정하고 실행할 수 있습니다!"), 6 => println!("Ten kod można edytować oraz uruchomić!"), 7 => println!("Este código é editável e executável!"), 8 => println!("Этот код можно отредактировать и запустить!"), 9 => println!("Bạn có thể edit và run code trực tiếp!"), 10 => println!("这段代码是可以编辑并且能够运行的!"), 11 => println!("Dieser Code kann bearbeitet und ausgeführt werden!"), 12 => println!("Den här koden kan redigeras och köras!"), 13 => println!("Tento kód můžete upravit a spustit"), 14 => println!("این کد قابلیت ویرایش و اجرا دارد!"), 15 => println!("โค้ดนี้สามารถแก้ไขได้และรันได้"), _ => {}, } } }
fn main() {
  let greetings = ["Hello", "Hola", "Bonjour",
           "こんにちは", "您好"];

  for (num, greeting) in greetings.iter().enumerate() {
    println!("{}", greeting);
    match num {
      0 => println!("This code is editable and runnable!"),
      1 => println!("¡Este código es editable y ejecutable!"),
      2 => println!("Ce code est modifiable et exécutable !"),
      3 => println!("このコードは編集して実行出来ます!"),
      4 => println!("这段代码是可以编辑并且能够运行的!"),
      _ => {},
    }
  }
}